Poelkapelle1418

 

”Poelkapelle of Poelcapelle is een dorpje dat pas over West-Europa bekend werd door de Eerste Wereldoorlog. Toen het niet meer bestond. Er waren vanzelfsprekend nog dorpen in dat geval, maar van alle die in de Ypres Salient werden verwoest was Poelkapelle volgens de oorlogsfoto’s het ergste aan toe. Passendale of Passchendaele is beruchter, maar daar stonden nog drie stenen op elkaar, in Poelkapelle geen enkele. Daar lagen vanaf eind 1917 alleen nog steengruis en roodgekleurde modder. Het dorp bestond eenvoudig niet meer, was in 1918 onzichtbaar en onvindbaar, het was tot zijn oorspronkelijke oerstaat van voor de kapel teruggekeerd: ten poele.”
Deze woorden werden geschreven door Jan Steen en Robert Baccarne uit Poelkapelle tientallen jaren terug zodat het Poelkapelle tijdens de Eerste Wereldoorlog nooit meer vergeten zou worden. Nu is het onze taak en plicht om in hun voetsporen te treden en ervoor te zorgen dat de mensen het niet vergeten wat hier 90 jaar geleden in Poelkapelle zich afspeelde. Zodat de leed en het verdriet van die mannen die hier vochten allemaal voor niets zou zijn geweest! Ze vochten in een oorlog die alle oorlogen zou beëindigen!

Kerk poelkapelle

Om het gebied Poelkapelle niet te vergeten over wat er toen is gebeurd is er deze website gekomen. Veel foto's worden getoond en ieder stukje over het dorp word beschreven. Van de vele boerderijen tot monumenten en (verdwenen) begraafplaatsen. Vele regimenten vochten hun moed uit in Poelkapelle waarbij vele verslagen zullen online terug te vinden zijn. Charles Dresse was een jonge Belgische soldaat die zijn leven voor de vrijheid van het vaderland heeft geofferd en er door zijn familie een monument kreeg op de plaats waar hij was gesneuveld. De welgenaamde legendarische kapitein Georges Guynemer die 53 luchtoverwinningen had keerde na het opstijgen van 11 september 1917 nooit meer terug, hij vond de dood in Poelkapelle en kreeg er daar het Guynemer Monument. Het grootste vliegtuig uit de Eerste Wereldoorlog de Duitse Zeppelin Staaken is neergestort (21 april 1918) in ons dorpje Poelkapelle. Shrapnel Charlie of Ivan Sinaeve kreeg ook een stukje op deze website omdat hij ook een deel van Poelkapelle niet laat vergeten door kunstwerkjes te maken van shrapnel balletjes die nog steeds op de slagvelden te vinden zijn, hij wil er evenveel maken als het aantal vermisten die op de Menenpoort in Ieper staan vermeld. Er was ook een tankkerkhof op de baan tussen Poelkapelle en St-Juliaan. Ook is er een vzw "Poelkapelle p1917 Association" gekomen om er ook de Eerste Wereldoorlog in ere te houden.


English:

“Poelkapelle or Poelcapelle is a village that was noticed in the west of Europe because of the First World War. When it didn’t exist anymore. Obviously, Poelcapelle wasn’t the only village that ‘disappeared’, but of all the destroyed villages in the Ypres Salient, Poelcapelle was the most damaged according to the war pictures. Passendale or Passchendaele is more notorious, but there you could find three rocks on each other, and not one in Poelcapelle. The only things you could find there in 1917, were brick dust and red mud. The village simply didn’t exist anymore, but was invisible and untraceable, it returned to its original state of before the chapel: at the pool.”
These words were written decades ago, by Jan Steen and Robert Baccarne from Poelcapelle, because Poelcapelle during the First World War would never be forgotten. Now it’s our task and duty to follow their example and to help people remember what happened in Poelcapelle 90 years ago. Otherwise the suffering and the grief of the men who fought here would be useless! They fought in a war that would end all the wars!

To remember what happened in the area of Poelcapelle, we started this website. You can see a lot of foto's and every piece of the village is described: the farms, the monuments and the (disappeared) cemeteries. A lot of regiments fought their courage out of them in Poelcapelle. A lot of reports of these battles can be found here. Charles Dresse was a young Belgian soldier who sacrificed his life for the freedom of his native country and his family gave him a monument at the spot where he fell in battle. The well-known legendary captain Georges Guynemer, who had 53 aerial victories, never returned after he ascended on the 11th of September in 1917. He died in Poelcaplle and he got the Guynemer Monument there. The biggest plain in the First World War the German Zeppelin Staaken, crashed (21 April 1918) in our village of Poelcapelle. Shrapnel Charlie or Ivan Sinaeve also got a piece on this website because he helps us not to forget Poelcapelle: he makes little masterpieces of shrapnel balls which you can find on the battle fields. He wants to make just as much art works as names of the missing persons on the Menin Gate in Ypres. There was also a cemetery of tanks on the road between Poelcapelle and St-Julien. There is also a non-profit organization ‘Poelcapelle p1917 Associaton’, in honour of the First World War.

Stijn Butaye